Studia stacjonarne I stopnia

 • I Semestr

Akademickie dobre wychowanie 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna I

BHP

Etyka gospodarcza

Historia gospodarcza

Język angielski I

Mikroekonomia

Psychologia społeczna

Statystyka

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do techniki

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

 • II Semestr

Analiza matematyczna II

Ekologia

Finanse i bankowość

Historia muzyki

Instrumentoznastwo

Język angielski II

Makroekonomia

Matematyka finansowa

Podstawy informatyki

Podstawy marketingu

Podstawy prawa

Podstawy rachunkowości

Technologie w ochronie środowiska

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

 • III Semestr

Analiza ekonomiczna

Badania operacyjne

Ekonometria

Finanse publiczne

Informatyka programowanie

Język angielski III

Polityka gospodarcza

Prawo gospodarcze

Rachunkowość finansowa

Równania różniczkowe

System podatkowy i celny

Wychowanie-fizyczne

 • IV semestr

Bazy danych

Finanse przedsiębiorstw

Język angielski IV

Ładunkoznastwo

Logistyka i zarządzanie lańcuchem dostaw Logistyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej

Rachunkowość komputerowa

Rachunkowość zarządcza

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie produkcja i usługami

 • V semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Dynamika giełdy

Fundusze Unii Europejskiej

Gospodarka regionalna

Infrastruktura logistyczna

Innowacje w przedsiębiorstwie logistyka przedsiebiorstw

Język angielski specjalistyczny

Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

Logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji

Negocjacje-logistyka przedsiębiorstw

Podstawy metodologii badan naukowych

Polityka społeczna

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Regionalne uwarunkowania działalnością firm

Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Technologie internetowe

The firm in a competitive market

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Zarządzanie personelem

Zarządzanie rozwojem organizacji

 • VI semestr

Akademickie dobre wychowanie

Biznesplan-analityka działalności przedsiębiorstw

Ekologistyka

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Investment project apprisial

Inżynieria finansowa

Management of investment projects

Modelowanie procesów logistycznych

Negocjacje

Praktyka

Rachunek koszt w logistyki przedsiębiorstw

Rachunkowość korporacyjna

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

System pośrednictwa finansowego

Transport w systemach logistycznych

Zarządzanie jakością i normalizacja w logistyce

Zarządzanie jakością

Zarządzanie strategiczne

Studia stacjonarne II stopnia

 • I semestr

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Ekonomia matematyczna

Ekonomia menedżerska

Historia mysli ekonomicznej

Makroekonomia II

Prawo gospodarcze II

Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

 • II semestr

Analiza sprawozdań finansowych

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia ochrony środowiska

Financial intermediation

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Język angielski specjalistyczny

Metodologia badan naukowych

Planowanie finansowe

Public relations

Regional economy

Zarządzanie własnością intelektualna

 • III semestr

Audyt wewnętrzny

Biznesplan

Competitiveness AndInnovativenessIn Economy AndSpace

Decyzyjne gry strategiczne

Government finance

Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie

Modelowanie i symulacje komputerowe

Nowa demografia Europy i jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych

Programowanie i planowanie strategiczne

Zarządzanie płynnością finansowa

Zarządzanie projektami

Zarządzanie rozwojem regionalnym

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

 • IV semestr

Analiza decyzyjna

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe

Marketing międzynarodowy

Marketing terytorialny

Regionalne i lokalne rynki pracy

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Strategie rozwoju gmin i regionów

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich

Zabezpieczenie wierzytelności

Zintegrowane systemy zarządzania

Studia niestacjonarne I stopnia

 • I semestr

Akademickie dobre wychowanie

Algebra liniowa

Analiza matematyczna 1

BHP

Etyka gospodarcza

Historia gospodarcza

Język angielski I

Mikroekonomia

Psychologia społeczna

Statystyka

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do techniki

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

 • II semestr

Analiza matematyczna II

Ekologia

Finanse i bankowość

Historia muzyki

Instrumentoznawstwo

Język angielski II

Makroekonomia

Matematyka finansowa

Podstawy informatyki

Podstawy rachunkowości

Technologie w ochronie środowiska

Podstawy marketingu

Podstawy prawa

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

 • III semestr

Analiza ekonomiczna

Badania operacyjne

Ekonometria

Finanse publiczne

Informatyka programowanie

Język angielski

Polityka gospodarcza

Prawo gospodarcze

Rachunkowość finansowa

Równania różniczkowe

System podatkowy i celny

 • IV semestr

Bazy danych

Finanse przedsiębiorstw

Język angielski IV

Ochrona własności intelektualnej

Polityka gospodarcza UE

Rachunkowość komputerowa

Zarządzanie produkcja i usługami

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Organizacja i zarządzanie

Rachunkowość zarządcza

 • V semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Fundusze UE

Gospodarka regionalna

Innowacje w przedsiębiorstwie

Język angielski

Negocjacje

Polityka społeczna

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Technologie internetowe

The firm in a competitive market

Podstawy metodologii badan naukowych

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

 • VI semestr

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Investment Project Apprisial

Inzynieria finansowa

Management of investment projects

Negocjacje

Praktyka zawodowa

Rachunkowosc korporacyjna

Seminarium i praca dyplomowa

System pośrednictwa finansowego

Zarządzanie jakością

Zarządzanie strategiczne

Studia niestacjonarne II stopnia

 • I semestr

Ekonometria i prognozowanie procesów konomicznych

Ekonomia matematyczna

Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Makroekonomia II

Prawo gospodarcze II

Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

 • II semestr

Analiza sprawozdań finansowych

Ekonomia miedzynarodowa

Ekonomia ochrony środowiska

Financial Intermediation

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Język angielski specjalistyczny

Planowanie finansowe

Public Relations

Zarządzanie własnością intelektualną

Metodologia badan naukowych

 • III semestr

Audyt wewnętrzny

Biznesplan – projekt

Biznesplan – wykład

Competitiveness AndInnovativeness In Economy And Space

Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie

Modelowanie i symulacje komputerowe

Ocena efektywnosci projektów inwestycyjnych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych

Zarządzanie płynnością finansową

Zarządzanie rozwojem regionalnym

 • IV semestr

Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Marketing terytorialny

Regionalne i lokalne rynki pracy

Strategie rozwoju gmin i regionów

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich

Zintegrowane systemy zarządzania

Analiza decyzyjna

Marketing międzynarodowy

Seminarium i praca dyplomowa

Zabezpieczenie wierzytelności