Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach:

oraz studia drugiego stopnia na kierunkach:

 

W wyniku ewaluacji – oceny działalności naukowej za lata 2017-2021 – MEiN przyznało Politechnice Świętokrzyskiej kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, która jest dyscypliną wiodącą na WZiMK.

Rada Naukowa Dyscypliny posiada więc uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2013 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej za lata 2009-2012,
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi Zarządzania i Modelowania Komputerowego kategorię B.

Wydział uzyskał pozytywne oceny programowe wydane przez prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • na kierunku inżynieria danych na poziomie studiów pierwszego stopnia (Uchwała Nr 828/2022 z dnia 16 września 2022)

Ocena PKA dla kierunku Inżynieria Danych 

 • na kierunku ekonomia prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 69/2014 z dnia 6 marca 2014)

Ocena PKA dla kierunku Ekonomia

 • na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (Uchwała Nr 19/2017 z dnia 26 stycznia 2017)

Ocena PKA dla kierunku ZiIP

 • na kierunku logistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 37/2018 z dnia 25 stycznia 2018)

Ocena PKA dla kierunku Logistyka

Wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na lata akademickie od 2015/16 do 2020/21

Akredytacja KAUT dla kierunku ZiIP

Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (studia dzienne) oraz studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).

 


kierunek Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia mają profil praktyczny. Są ukierunkowane  na przekazanie studentom zarówno wszechstronnej wiedzy teoretycznej o mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej, jak również na kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy ich działalności i podejmowania racjonalnych decyzji.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
w zakresie:

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra specjalności:

Program kształcenia na studiach I i II stopnia obejmuje przedmioty z zakresu: ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu, nauk informatycznych, matematycznych i statystyczno-ekonometrycznych oraz prawa i języków obcych. Wiodące są przedmioty z zakresu ekonomii i finansów. Uwzględniają one aktualny stan wiedzy w zakresie mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych, rachunkowości, zarządzania operacyjnego i strategicznego. Oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku Ekonomia program obejmuje także tzw. przedmioty specjalnościowe, odmienne dla każdego zakresu studiów.

Cechami wyróżniającymi program kształcenia na kierunku Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej od ofert innych uczelni są: relatywnie duże nasycenie programu kształcenia nowoczesnymi metodami analizy i oceny złożonych zjawisk i procesów we współczesnej gospodarce z wykorzystaniem  sformalizowanych narzędzi i technologii informatycznych oraz zwiększona liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, projekty, laboratoria, warsztaty, praktyki) w celu jak najlepszego przygotowania absolwentów dla potrzeb rynku pracy.

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów z obsługi oprogramowania Comarch ERP Optima – jednego z najbardziej popularnych systemów ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Mogą także uzyskać certyfikat ze znajomości języka angielskiego na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Aptis (organizowanego pod  patronatem British Council). Wybrane wykłady prowadzone w języku angielskim stwarzają studentom możliwość zapoznania się ze słownictwem specjalistycznym.  Podczas studiów mogą również pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach kół naukowych, np. Arystoteles, uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach typu Finsim – Liga Akademicka, Score Hunter, czy wykładach prowadzonych przez przedstawicieli instytucji finansowych, takich jak np. Związek Banków Polskich.

 Wybrane przedmioty realizowane w ramach programu studiów dla   kształcenia w zakresie:

 • Finanse przedsiębiorstw (I stopień)

Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, System pośrednictwa finansowego, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Inżynieria finansowa, Rachunkowość komputerowa, Management of investment projects.

 • Analityka działalności przedsiębiorstw (I stopień)

Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw, Analiza makroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa, Analiza i ocena ryzyka w działalności gospodarczej, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.

 • Finanse przedsiębiorstw (II stopień)

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, Policy of EU – founds and instruments, Giełdy w gospodarce światowej, Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie, Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe, Gospodarowanie kapitałem ludzkim.

 • Ekonomia menedżerska (II stopień):

Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa,  Competitiveness and innovativeness of global economy.

 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi w warunkach gospodarki cyfrowej. Bazując na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych mogą wykonywać analizy danych służące podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych. Posiadają kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze  analityków gospodarczych, pracowników księgowości, zarządzających płynnością finansową, przygotowujących sprawozdania i raporty finansowe.

Mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz publicznych w kraju i za granicą, w pionach finansowych, w działach ekonomicznych, w działach księgowości na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych. Są też przygotowani do pracy w jednostkach doradczych i konsultingowych jako analitycy, przygotowujący oceny, ekspertyzy lub jako doradcy klienta. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą również kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia i kierunkach pokrewnych.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w warunkach gospodarki cyfrowej. Posiadają także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku.

Są predestynowani do zajmowania samodzielnych stanowisk we współczesnych przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, firmach konsultingowych, instytucjach sektora publicznego, w tym także w jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, organizacjach non profit. Mogą podejmować pracę w charakterze specjalistów w zakresie finansów (analityków, doradców, konsultantów itp.), jak też na stanowiskach menedżerskich różnych pionów i szczebli w strukturze organizacyjnej podmiotów. Są przygotowani do odgrywania ról przywódczych w organizacjach, kierowania zespołami pracowników, zajmowania stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności, ze zdolnością do interdyscyplinarnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów. Mogą samodzielnie podejmować własną działalność gospodarczą na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Absolwenci studiów II stopnia są również przygotowani do kształcenia ustawicznego w celu aktualizacji zdobytej lub pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności, także poprzez ewentualne kontynuowanie studiów na poziomie III stopnia (w szkole doktorskiej).


kierunek Inżynieria biomedyczna

Kierunek studiów w PŚk, uruchamiany wspólnie z UJK, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Jest on odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępu do zabiegów endoprotezoplastyki. Jednym z istotnych czynników wpływających na komfort życia jest diagnostyka i terapia ortopedyczna. W Polsce i na świecie z roku na rok rośnie liczba zabiegów endoprotezoplastyki w kolejności endoprotezoplastyk stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, łokciowego i innych. Wymaga to stosowania coraz nowocześniejszych materiałów biozgodnych oraz wykonywania protez dla zindywidualizowanych potrzeb pacjenta, tzw. protez „na miarę”.
Politechnika Świętokrzyska dysponuje nowoczesnymi urządzeniami pozwalającymi na zaawansowane wydruki 3D zarówno protez ceramicznych jak i metalowych oraz obróbkę mechaniczną i cieplną protez w osłonie gazowej w celu poprawy właściwości mechanicznych, co pozwala na wielokrotne wydłużenie czasu użytkowania protez. Aparatura SLM (Selective Laser Melting) pozwala na wykonanie nietypowych narzędzi chirurgicznych, które często są niezbędne przy przeprowadzaniu wysoce specjalistycznych i zindywidualizowanych operacji medycznych.
Inżynieria biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny o profilu praktycznym, który przygotuje absolwenta do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, przeznaczonymi do pomiaru ubytku kostnego lub kompletnego elementu kostnego oraz do wykonywania protez z materiałów biozgodnych, przy użyciu nowoczesnych technik SLM.

Studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

 • aparatura medyczna
 • protetyka i implantologia

Program studiów na kierunku inżynieria biomedyczna obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
– w zakresie aparatura medyczna

– w zakresie protetyka i implantologia:

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwent studiów I stopnia posiadać będzie wiedzę z zakresu: matematyki, biofizyki, anatomii, biomechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów, implantów, diagnostyki obrazowej, informatyki stosowanej oraz projektowania i zaawansowanego druku 3D.
Absolwenci inżynierii biomedycznej – znajdą pracę w jednostkach badawczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych oraz w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki, w których wykonywane będą endoprotezy „na miarę”. Specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie absolwenta w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania. Dynamiczny rozwój modelowania 3D sprawia, że absolwent kierunku inżynieria biomedyczna z łatwością znajdzie pracę w ośrodkach zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju i stopnia złożoności elementów konstrukcyjnych za pomocą druku 3D poprzez zaprojektowanie lub wykorzystanie skaningu 3D


kierunek Inżynieria danych

Inżynieria danych jest szybko rozwijającą się dziedziną zastosowań informatyki w zakresie metod i technik inżynierskich projektowania, budowy i wykorzystania systemów komputerowych w analizach typu Business Intelligence lub Big Data. Inżynieria danych polega na wykorzystaniu możliwości współczesnych technologii informatycznych w analizowaniu dużych zbiorów danych agregowanych w procesach badawczych, produkcyjnych, transakcyjnych itp. Inżynieria danych łączy wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych technik analitycznych (metody obliczeniowe, wnioskowanie statystyczne i in.) w wydobywaniu informacji i wiedzy z zasobów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa.

Kierunek Inżynieria danych jest kierunkiem o profilu praktycznym. W procesie kształcenia kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią absolwentom efektywne stosowanie poznanych technologii informatycznych we współdziałaniu z zespołami pracowniczymi i menadżerami we współczesnych organizacjach. Orientację praktyczną kształcenia zapewniają nauczyciele akademiccy mający zarówno dorobek naukowy jak i doświadczenia wynikające z praktyki zawodowej lub współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto część zajęć o charakterze warsztatowym prowadzą praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział dysponuje dostępem do środowiska obliczeniowego w postaci Naukowo-Badawczego Klastra Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej obejmującego m.in. klaster komputerowy z 32 serwerami umożliwiający wysokowydajne przetwarzanie danych, system SAS wraz z modułami dodatkowymi, programy matematyczne do obliczeń symbolicznych itp. Praktyczny profil kierunku jest ugruntowany co najmniej trzymiesięcznymi praktykami studenckimi organizowanymi we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego.

studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

kwalifikacje absolwenta kierunku Inżynieria danych

Absolwent – inżynier danych – posługuje się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Ma umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się ze współpracownikami oraz samodzielne studiowanie i tworzenie treści w dziedzinie inżynierii danych, w szczególności dokumentacji technicznej.

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT, we współczesnych organizacjach.
Może występować w roli administratora danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektanta i programisty rozwiązań informatycznych do analizy danych. Może również występować jako specjalista – członek zespołu – w działach analiz; zarówno w obszarze działalności operacyjnej jak i zarządczej.
Cechuje go zdolność do interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów analiz danych, z uwzględnieniem znajomości problematyki zarządzania współczesnymi organizacjami – w oparciu o wiedzę. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych, zarówno w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że – niezależnie od wielkości organizacji – narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowego specjalisty – dostawcy usług.

Absolwent kierunku inżynieria danych może być zatrudniony jako administrator danych, projektant lub analityk na samodzielnym stanowisku lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych. Uzyskane wykształcenie oraz znajomość specjalistycznego języka angielskiego umożliwiają absolwentowi mobilność zawodową i pozwalają na podjęcia pracy także za granicą Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria danych mogą również kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia, tj. na studiach magisterskich.


kierunek Logistyka

studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku LOGISTYKA odbywa się w ramach specjalności zarządzanie logistyczne oraz projektowanie systemów logistycznych. Program specjalności został tak ukształtowany, aby umożliwił studentowi zdobycie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych dotyczących logistyki w przedsiębiorstwie, z zastosowaniem właściwych technik komputerowych oraz budowy sieci logistycznych. Studenci w procesie kształcenia uzyskują także wiedzę z zakresu badań rynkowych i marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami, co wpływa na ich umiejętność projektowania i nadzorowania procesów biznesowych zorientowanych na efektywną obsługę klienta.


kierunek  Zarządzanie biznesowe

     Oferta kształcenia na tym kierunku skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym, menedżerskim, informatycznym oraz ogólnokształcącym. Studia ukierunkowane są zarówno na przekazanie studentom gruntownej i wszechstronnej wiedzy na temat mechanizmów zarządzania podmiotami gospodarczymi w nowoczesnej gospodarce cyfrowej, jak i kształtowanie umiejętności praktycznych pozwalających na elastyczne realizowanie w przyszłości funkcji menedżerskich.

studia stacjonarne i niestacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

 • e-commerce
 • zarządzanie ryzykiem

Wybrane przykładowe przedmioty: ekonomia menedżerska, organizacja i zarządzanie, psychologia i socjologia w biznesie, przywództwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym, zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka, gospodarka elektroniczna, zarządzanie projektami e-commerce, Design Thinking, prowadzenie i optymalizacja kampanii internetowych.

     Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach: specjalistycznych i wspomagających w systemie zarządzania, menadżerskich średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Kształcenie w zakresie zarządzanie ryzykiem umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menedżer ryzyka, specjalista ds. ryzyka rynkowego oraz różnych stanowiskach związanych z analizą i kontrolą ryzyka finansowego, rynkowego, kredytowego, ubezpieczeń, kontrolą jakości, audytem wewnętrznym, ochroną danych osobowych. Kształcenie w zakresie e-commerce umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menadżer/specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, specjalista CRM, specjalista SEO.

     Absolwent może na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego PŚk podjąć studia na II stopniu kształcenia na kierunku ekonomia (w szczególności w zakresie ekonomii menedżerskiej), a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego PŚk studia podyplomowe na kierunkach Przywództwo biznesowe oraz Executive Master of Business Administration (MBA), jak również kursy: Coaching w biznesie i Planowanie i zarządzanie projektami MS Project.


kierunek  Zarządzanie dla inżynierów

studia stacjonarne i niestacjonarne

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie:

 • menedżer jakości i lean management
 • analiza danych w procesach biznesowych

Wybrane przykładowe przedmioty: język angielski specjalistyczny, ekonomia menedżerska, modelowanie dla biznesu, prawo pracy, psychologia zarządzania, komunikacja i etykieta w biznesie, marketing w mediach cyfrowych, zarządzanie projektami, rachunkowość menedżerska, warsztat kompetencji menedżerskich.

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie dla inżynierów posiada kompetencje menedżerskie niezbędne do rozwiązywania problemów typowych dla procesów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami w sektorze przemysłowym i usługowym. Po ukończeniu studiów ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa, zarządzania procesowego, projektowego oraz jakością a także koncepcji, metod i instrumentów zarządzania strategicznego i operacyjnego. Posiada umiejętności w zakresie analizy, interpretacji i modelowania procesów biznesowych oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania do rozwiązywania problemów organizacyjnych. Potrafi ocenić efekty rynkowe i społeczne podejmowanych decyzji oraz przedsięwzięć, a także samodzielnie i zespołowo realizować zadania i projekty biznesowe. Skutecznie nawiązuje i kształtuje relacje interpersonalne i biznesowe oraz posiada umiejętności komunikacyjne i przywódcze umożliwiające zarządzanie zespołami ludzkimi.

Perspektywy rozwoju kariery: Absolwenci kierunku Zarządzanie dla inżynierów to osoby potrafiące zdyskontować wiedzę i umiejętności uzyskane podczas studiów do odpowiedzialnej realizacji ról menedżerskich i jednocześnie własnego rozwoju osobistego. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerskich średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kształcenie w zakresie menedżer jakości i lean management dodatkowo umożliwia wykonywanie pracy na stanowiskach: specjalista/menedżer/inżynier ds. jakości/systemów zarządzania jakością, lean manager, specjalista ds. doskonalenia procesów, audytor/kontroler wewnętrzny. Kształcenie w zakresie analiza danych w procesach biznesowych dodatkowo umożliwia wykonywanie pracy na stanowiskach: analityk biznesowy, analityk danych, specjalista CRM, specjalista z zakresu doskonalenia procesów.
.


kierunek  Zarządzanie i inżynieria produkcji

Interdyscyplinarny kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi, zdolnych podejmować zadania, jakie wynikają z przeobrażeń związanych z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstawanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, zmusza inżynierów do pełnienia podwójnej roli – inżyniera i menedżera. Oczekuje się od nich (oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki) również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

1,5 roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie:

 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych – także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.