Zarys historii Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia znacznej popularności nabrały studia ekonomiczne. Kierunek o nazwie zarządzanie i marketing był wówczas jednym z najbardziej pożądanych. Chcąc odpowiedzieć na zgłaszane zapotrzebowanie, wiele uczelniach technicznych podjęło decyzję o jego otwarciu lokując go na tradycyjnych technicznych bądź nowoutworzonych w tym celu wydziałach.

Działania te nie ominęły również Politechniki Świętokrzyskiej. W latach 90. na Wydziale Mechanicznym, przy poparciu rektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Neimitza oraz dziekana Wydziału dr. hab. inż. Jacka Chałupczaka, prof. PŚk, uruchomiono kierunek studiów zarządzanie i marketing. Dużą pomoc w kompletowaniu kadry oraz opracowaniu planów
i programów studiów zapewniła wówczas Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Osobą ze środowiska Politechniki Świętokrzyskiej silnie zaangażowaną w organizację studiów na tym kierunku był dr hab. Andrzej Szplit, prof. PŚk, który pełnił funkcję prodziekana ds. kierunku zarządzanie i marketing. Ze względu na uwarunkowania kadrowe niedające możliwości kontynuacji studiów na poziomie magisterskim, ówczesne kształcenie prowadzone było jedynie na poziomie studiów licencjackich.

W 1998 r. współpraca z Akademią Ekonomiczną w Krakowie nieco osłabła. Uznano, iż bazowanie na zewnętrznej kadrze dydaktyczno-naukowej w dłuższym horyzoncie czasu nie jest najlepszym rozwiązaniem. W związku, z tym, podjęto działania nakierowane na stworzenie własnej kadry naukowej, której zainteresowania związane byłyby bezpośrednio lub pośrednio z naukami ekonomicznymi. Nawiązano ścisłą współpracę z Wydziałem Ekonomicznym Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego), co zaowocowało wzmocnieniem kadry. W Kielcach na stanowiskach profesorskich podjęli pracę następujący ekonomiści: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek i dr hab. Jan Bednarczyk. Utworzono także Instytut Ekonomii i Zarządzania, którego dyrektorem został dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk. Funkcję wicedyrektora do spraw naukowych we wspomnianym instytucie objął– prof. dr hab. Jan Naumiuk, a wicedyrektora do spraw dydaktyki – dr inż. Andrzej Sęk. Profesor Jan Naumiuk, doskonale znany w środowisku humanista, był osobą, wokół której można było skupić rozproszone dotychczas grupy pracowników o innych niż techniczne zainteresowaniach naukowych.

W roku 2000 odbyła się pierwsza zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania konferencja naukowa pod nazwą I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania EKONOMIA – TECHNIKA – ZARZĄDZANIE. Wydarzenie to zapoczątkowało serię coraz bardziej rozbudowanych spotkań naukowych. Mimo trójczłonowej nazwy w sympozjum dominowały zagadnienia ekonomii i zarządzania, natomiast zagadnienia związane z techniką pojawiały się sporadycznie. Kolejne, II Sympozjum odbyło się w styczniu 2001 roku, jeszcze w ramach Instytutu Ekonomii i Zarządzania umiejscowionego na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Pod koniec lat 90. podjęto starania w celu uruchomienia studiów na nowym wówczas w skali kraju kierunku zarządzanie
i inżynieria produkcji. Kierunek ten za sprawą łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania oraz działalności inżynierskiej cechował interdyscyplinarny charakter. Inicjatorem starań związanych z jego utworzeniem był ówczesny dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, prof. dr hab. inż. Tomasz Otmianowski, który posiadał poparcie wielu pracowników tego Wydziału, w tym także pełniącego przez dwie kadencje, tj. w latach 2008-2012 oraz 2012-2016 funkcję rektora Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. Inicjatywę tę popierał również ówczesny rektor, prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczęły się w 2000 r. Były to studia jednolite magisterskie, a także dwustopniowe, na poziomie inżynierskim z możliwością kontynuacji w ramach uzupełniających studiów magisterskich. Kierunek ten, prowadzony zarówno w formie studiów dziennych (obecnie – studia stacjonarne) jak i studiów zaocznych (obecnie – studia niestacjonarne) już od chwili utworzenia cieszył się wśród maturzystów dużą popularnością, co przyczyniło się pozwoliło na uruchomienie oddziałów zamiejscowych w Busku-Zdroju, a później także w Połańcu.

Pieczę nad procesem dydaktycznym, związanym ze wspomnianymi dwoma kierunkami kształcenia, tj. zarządzaniem
i marketingiem oraz zarządzaniem i inżynierią produkcji, sprawował Instytut Ekonomii i Zarządzania.
W administrowanie sprawami dydaktyki szczególnie zaangażowany był wicedyrektor Instytutu, dr inż. Andrzej Sęk. Popularność obu kierunków studiów, w szczególności zarządzania i inżynieria produkcji, spowodowała, że w roku akademickim 2000/2001 znaczący udział wśród wszystkich studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn stanowiła grupa tych, związanych z naukami o zarządzaniu, a tym samym z Instytutem Ekonomii i Zarządzania. Sytuacja ta była jedną z przesłanek z uwagi, na którą ówczesny rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński wystąpił z inicjatywą stworzenia nowego wydziału, który przejąć miał studentów tych dwóch kierunków studiów oraz część kadry Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Po długich dyskusjach podjęta została decyzja o utworzeniu wydziału o nazwie: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK).


Poczet dziekanów, prodziekanów i dyrektorów naukowych dyscyplin Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 

 

dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
dziekan w latach: 2001–2002, 2002–2005, 2005–2008
prof. dr hab. Bogusław Radziszewski
prodziekan ds. nauki i badań
w latach: 2001–2002, 2002–2005
dr inż. Andrzej Sęk
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2001–2002, 2002–2005, 2005–2008
dr inż. Stanisław Wójcik
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2002–2005
prof. dr hab. inż. Czesław Cichoń
prodziekan ds. nauki i badań
w latach: 2005–2008
dr inż. Bożena Kaczmarska
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2005–2008
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dziekan w latach: 2008–2012
dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk
prodziekan ds. nauki i badań
w latach: 2008–2012
dr Medard Makrenek
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2008–2012
dr inż. Bożena Kaczmarska
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2008–2012
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
dziekan w latach: 2012–2016, 2016-2020
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk
prodziekan ds. nauki i badań
w latach: 2012–2016
dr Małgorzata Sokała
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2012–2016
dr Barbara Kruk
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2012–2020, 2020-2024
dr hab. Marzena Nowakowska
prodziekan ds. nauki i badań
w latach: 2016–2019
dr Maria Szczepańska
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2016-2020
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dziekan w latach: 2020-2024
dr Barbara Kruk
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2020-2024
dr Maria Szczepańska
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
w latach: 2020-2024
dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
Dyrektor Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
w latach: 2019-2024

 


Kalendarium ważnych wydarzeń

Kadencja 2001–2002

 • na podstawie Zarządzenia nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach został utworzony Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego;
 • Politechnika Świętokrzyska stała się uczelnią składającą się z czterech wydziałów. W strukturze WZiMK, w pierwszym okresie jego funkcjonowania, znalazły się jednostki organizacyjne przeniesione z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, tj.: Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Matematyki oraz Studium Podstaw Informatyki (poprzednio jednostka międzywydziałowa). W okresie późniejszym z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn przeniesiona została także Katedra Fizyki;
 • utworzenie nowego Wydziału odbyło się głównie dzięki Wydziałowi Mechatroniki i Budowy Maszyn, na co pozwalał jego duży potencjał naukowy – uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych (budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika) oraz jedyne wówczas w Politechnice Świętokrzyskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego – w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • we wrześniu 2001 r. odbyły się pierwsze wybory władz dziekańskich, były to wybory dodatkowe, na okres jednego roku. Dziekanem Wydziału został dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk, prodziekanem ds. nauki i badań – prof. dr hab. Bogusław Radziszewski, a prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Andrzej Sęk;
  zachowując tradycję, w styczniu 2002 roku zorganizowano III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, już jako spotkanie naukowe firmowane przez Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. I i II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania zorganizowano w styczniu w latach, odpowiednio 2000 i 2001.

Kadencja 2002–2005

 • w roku 2002, zgodnie z kalendarzem wyborczym Politechniki Świętokrzyskiej, odbyły się wybory władz dziekańskich na kadencję 2002–2005. Dziekanem został ponownie
  dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk, prodziekanem ds. nauki i badań został prof. dr hab. Bogusław Radziszewski. Ze względu na zwiększającą się liczbę studentów podjęto decyzję
  o wybraniu dwóch prodziekanów ds. studenckich i dydaktyki, którymi zostali: dr inż. Andrzej Sęk oraz dr inż. Stanisław Wójcik;
 • problemy kadrowe nie pozwoliły na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
  W celu umożliwienia kontynuacji nauki, na kierunku zarządzanie
  i inżynieria produkcji uruchomiono uzupełniające studia magisterskie (obecnie – studia drugiego stopnia) ze specjalnie opracowanym programem dla absolwentów studiów licencjackich kierunku zarządzanie i marketing;
 • w okresie kadencji kontynuowano także tradycję spotkań naukowych organizując kolejno IV (styczeń 2003), V (luty 2004) oraz VI (styczeń 2005) Sympozjum Instytutu Ekonomii
  i Zarządzania. Sympozja te odbyły się jednak w nieco zmienionej formie. Zrezygnowano z otwartej tematycznie formuły wprowadzając corocznie inny temat przewodni. Referaty wygłaszane na Sympozjum opublikowane zostały w recenzowanych Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej.

Kadencja 2005–2008

 • kolejne wybory władz dziekańskich odbyły się w roku 2005. Dziekanem Wydziału Zarządzania i Modelownia Komputerowego po raz kolejny (kadencja 2005–2008) został
  dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk, prodziekanem ds. nauki i badań został prof. dr hab. inż. Czesław Cichoń, prodziekanami ds. studenckich i dydaktyki zostali: dr inż. Andrzej Sęk oraz dr inż. Bożena Kaczmarska;
 • w okresie kadencji 2005–2008 zrezygnowano z kształcenia studentów na kierunku zarządzanie i marketing, otwarto natomiast nowy kierunek o nazwie ekonomia. Z perspektywy czasu decyzję tę należy uznać za słuszną, bowiem kierunek ten cieszy się dużą i systematycznie zwiększającą się popularnością;
 • w kadencji 2005-2008 podjęte zostały także starania o uruchomienie studiów drugiego stopnia, które dawałyby możliwość kształcenia magistrów ekonomii;
 • w roku 2005 Wydział uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Kontynuowano tradycję sympozjów (VII – luty 2006, VIII – kwiecień 2007, IX – czerwiec 2008), jednak od roku 2007 zmieniono nazwę na Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Kadencja 2008–2012

 • w 2008 r. w wyniku wyborów władz Wydziału na kadencję 2008–2012 funkcję dziekana objął dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk. Prodziekanem ds. nauki i badań została wybrana dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk, natomiast prodziekanami ds. studenckich i dydaktyki wybrani zostali: dr inż. Bożena Kaczmarska oraz dr Medard Makrenek;
 • kadencja 2008–2012 to okres intensywnego rozwoju, który następił po początkowym okresie tworzenia Wydziału. Dzięki pomysłom i staraniom ówczesnego rektora, prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. oraz zaangażowaniu i kreatywności władz dziekańskich, na Wydziale uruchomione zostały studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia, powstał kierunek studiów o nazwie edukacja techniczno-informatyczna oraz przeprowadzono wszystkie niezbędne działania mające na celu uruchomienie kształcenia na kierunku logistyka;
 • w maju 2009 roku odbyło się X, jubileuszowe Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, które miało charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta i regionu świętokrzyskiego. Prezentowane prace zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej oraz specjalnej recenzowanej monografii konferencyjnej;
 • Wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 835/2004 z dnia 9 września 2004 r., Uchwała nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
 • w roku 2010 Wydział uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto zajął relatywnie wysoką pozycję w ocenie parametrycznej za lata 2005–2009 przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. (kategoria B), co pozwoliło na pozyskiwanie większych funduszy na finansowanie działalności badawczej;
 • niezwykle ważny dla Wydziału okazał się rok 2011. W czasie, gdy właśnie trwały obchody dziesiątej rocznicy utworzenia WZiMK, Wydział w wyniku wcześniej prowadzonych starań otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Był to efekt systematycznych działań ówczesnego dziekana dr. hab. inż. Dariusza Bojczuka, prof. PŚk wspieranych intensywnie przez rektora Uczelni, prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c;
 • w dniu 26 września 2011 Wydział uzyskał uprawnienia do doktoryzowania. Od tego momentu może on kształcić, nadając tytuły licencjata, inżyniera i magistra oraz doktora. Uzyskanie uprawnień do doktoryzowania zakończyło okres tworzenia Wydziału i kształtowania jego tożsamości. Na kilka kolejnych lat dyscyplina naukowa o nazwie inżynieria produkcji stała się centrum rozwoju naukowego, profilując tematykę badań realizowanych przez wielu pracowników;
 • w tym jakże ważnym dla Wydziału roku odbyło się także kolejne, XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego (wrzesień 2011), którego ranga znacznie wzrosła ze względu na uzyskane uprawnienia do doktoryzowania. W organizację Sympozjum włączyły się władze samorządowe, co dodatkowo podniosło jego znaczenie. Prezentowane prace zostały opublikowane w specjalnej monografii konferencyjnej;
 • w listopadzie 2011 wydział pozyskał 2-letni grant z NCBiR na projekt, pt. Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej. Kierownikiem projektu został dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk. W ramach projektu opracowano metodykę oraz zorganizowano ogólnopolski konkurs Student – Wynalazca, do którego zakwalifikowano w latach 2012 i 2013 odpowiednio 63 i 115 wynalazków zgłoszonych do UPRP przez studentów. Ogólnopolski konkurs Student – Wynalazca jest obecnie kontynuowany pod przewodnictwem
  dr hab. inż. Bożeny Kaczmarskiej.

Kadencja 2012–2016

 • kolejne wybory władz dziekańskich odbyły się w roku 2012. Dziekanem WZiMK na kadencję 2012–2016 został dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk. Funkcję prodziekana ds. nauki
  i badań objął dr hab. inż. Artur Maciąg, prof. PŚk, zaś prodziekanami ds. studenckich i dydaktyki zostały dr Barbara Kruk i dr Małgorzata Sokała;
 • wraz z rozpoczęciem wspomnianej kadencji władz dziekańskich uruchomiono kierunek studiów logistyka. Władze Wydziału niezwłocznie podjęły intensywne działania mające na celu wykorzystania praw do doktoryzowania. Zaczęły odbywać się liczne seminaria, na których kandydaci do otwarcia przewodów doktorskich prezentowali wyniki swoich dotychczasowych badań. Pierwsza obrona pracy doktorskiej miała miejsce w grudniu 2014 r. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji uzyskał wtedy Paweł Zmarzły, którego promotorem był ówczesny rektor, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. ;
 • w roku 2013 odbyła się również kolejna ocena parametryczna, tym razem,
  za okres 2009–2012, która przeprowadzona została przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W wyniku tej oceny Wydział, tym razem w grupie obejmującej głównie wydziały
  o profilu mechanicznym, ponownie uzyskał kategorię B.
 • w roku 2013 podjęto także działania zmierzające do uruchomienia pierwszego w Politechnice Świętokrzyskiej kierunku studiów o profilu praktycznym inżynieria danych z zamiarem pierwszej rekrutacji w roku akademickim 2015/2016;
 • w kwietniu 2013 zakończono realizację projektu finansowanego z funduszy europejskich (RPO) w ramach, którego na wydziale uruchomiono Laboratorium do badań reologicznych. Kierownik projektu był dr hab. inż. Artur Bartosik;
 • w czerwcu 2013 wydział wspólnie z Komitetem Inżynierii Produkcji PAN zorganizował pierwszą ogólnopolską konferencję dedykowaną doktorantom dyscypliny naukowej Inżynieria produkcji. W konferencji uczestniczyło 65 osób;
 • w październiku 2013 Rada Wydziału wdrożyła Strategię Rozwoju WZiMK na lata 2013-2016.
 • w marcu 2014 wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku ekonomia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 69/2014 z dnia 6 marca 2014 roku);
 • w marcu 2014 podpisano umowę z konsorcjum banków i instytucji finansowych w ramach, której wybitni eksperci jeden bądź dwa razy w roku prowadzą wykład dla studentów ekonomii z zakresu rynków finansowych Polski
  i świata. Osobą do kontaktów z członkami konsorcjum jest dr inż. Tomasz Banasik;
 • w maju 2014 wydział zorganizował konferencję, pt. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020, adresowaną dla przedsiębiorców, naukowców i studentów;
 • w maju 2014 odbyła się Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne Otoczenie Biznesu, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zipper. Publikacja materiałów pokonferencyjnych liczyła 26 artykułów;
 • we wrześniu 2014 roku odbyło się kolejne, XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, tak jak poprzednio przy współudziale władz samorządowych.
  W sympozjum tym po raz pierwszy pojawiła się znaczna liczba referatów związanych z tematyką inżynierii produkcji, co spowodowało, że człon nazwy „TECHNIKA” stał się aktywny. Znacznie zwiększyła się także liczba uczestników reprezentujących zewnętrzne ośrodki naukowe oraz inne organizacje niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem badań naukowych. Prezentowane prace zostały opublikowane w specjalnej recenzowanej monografii konferencyjne;
 • w marcu 2015 Wydział podpisał umowę na organizację międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych APTIS dla studentów wydziału;
 • w kwietniu 2015 zakończono realizację projektu finansowanego z funduszy europejskich (RPO) w ramach, którego na wydziale uruchomiono Laboratorium reoprzepływów. Kierownik projektu był dr hab. inż. Artur Bartosik.
  W laboratorium odbywają się zajęcia ze studentami;
 • w października 2015 rozpoczęto zajęcia na pierwszym praktycznym kierunku studiów w PŚk, Inżynieria danych;
 • w październiku 2015 Rada Wydziału zatwierdziła Strategię Rozwoju WZiMK na lata 2015-2020.
 • w marcu 2016 Wydział uzyskał certyfikat ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów Studia
  z Przyszłością dla kierunku Inżynieria danych.

Kadencja 2016–2020

 • kolejne wybory władz dziekańskich odbyły się w roku 2016. Dziekanem WZiMK na kadencję 2016–2020 wybrany został dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk. Funkcję prodziekana ds. nauki i badań objęła dr hab. Marzena Nowakowska, zaś prodziekanami ds. studenckich i dydaktyki zostały
  dr Barbara Kruk i dr Maria Szczepańska;
 • w dniu 16 marca 2016 roku Wydział uzyskał certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” dla kierunku inżynieria danych;
 • w kwietniu 2016 Wydział zorganizował spotkanie z kołami naukowymi i studentami wydziału, na które zaproszono przedstawiciela pracodawców; koła zreferowały osiągnięcia
  w minionym roku i przedyskutowano plan działań na kolejny rok;
 • w dnia 22 kwietnia 2016 roku Wydział uzyskał akredytację KAUT dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji na okres pięciu lat, tj. od 2015/2016 do 2020/2021;
 • W dniach 3-4 czerwca 2016 z inicjatywy dra Zdzisława Piasty odbył się zjazd uczestników wyprawy do Azji, którą 40 lat temu zorganizowali pracownicy naukowi PŚk.
 • Z inicjatywy Politechnik: Łódzkiej, Gdańskiej, Białostockiej i Świętokrzyskiej, w dniach 20-21 czerwca 2016 odbyło się koło Łodzi pierwsze forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • we wrześniu 2016 wydział otrzymał certyfikat wydany przez European Accreditation of Engineering Programmes – EUR-ACE Master, potwierdzający wysoki standard kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dla studiów o profilu ogólnoakademickim pierwszego i drugiego stopnia.
 • we wrześniu 2016 roku odbyło się także kolejne, XIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania. W jego organizację włączyły się władze samorządowe oraz zaprzyjaźnione instytucje zewnętrzne. Wygłoszone w czasie Sympozjum prace opublikowane zostały w dwóch monografiach pokonferencyjnych.
 • W dniach 14-15 listopada 2016 odbyło się w Białymstoku drugie forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w grudniu 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Toyotaryzm w kulturze europejskiej. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Stanisław Borkowski. Jednym z efektów zorganizowanej konferencji było wydanie monografii pt. Toyotaryzm w przedsiębiorstwie branży metalowej – wyniki badań BOST, pod redakcją M. Górska, S. Borkowski, K. Kokoszczyk;
 • w styczniu 2017 Wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.);
 • w marcu 2017 Urząd Statystyczny w Kielcach wspólnie z Wydziałem zainaugurowali regionalny konkurs wiedzy statystycznej;
 • w kwietniu 2017 Wydział zorganizował tradycyjne już spotkanie z kołami naukowymi i studentami wydziału, na które zaproszono przedstawiciela pracodawców; koła zreferowały osiągnięcia w minionym roku i przedyskutowano plan działań na kolejny rok;
 • w dniach 5-6 czerwca 2017 odbyło się w Opolu trzecie forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w dniu 4 lipca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy wydziale, złożonej z przedstawicieli pracodawców;
 • w dniach 5-6 czerwca 2017 odbyło się w Opolu trzecie forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w dniach 27-28 września 2017 odbyło się w Częstochowie czwarte forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w dniach 16-18 października 2017 miała miejsce pierwsza wizytacja programowa PKA dla kierunku studiów Logistyka;
 • w październiku 2017 Wydział po raz pierwszy współorganizował konferencję z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym, nad którą patronat honorowy objęli: Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jacek Semaniak. Artykuły pracowników wydziału opublikowano w wydawnictwie UJK, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae.
 • W dniu 7 grudnia 2017 wydział zorganizował dla studentów spotkanie z konsulem USA, nt. programu work and travel;
 • W dniu 13 grudnia 2017 na wydziale odbyła się publiczna obrona doktoratu mgra inż. Wojciecha Żarskiego
  w dyscyplinie naukowej inżynieria produkcji;
 • w styczniu 2018 wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku Logistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 37/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku);
 • w dniach 20-21 kwietnia 2018 Wydział zorganizował tradycyjne spotkanie z kołami naukowymi i studentami wydziału, na którym wygłoszono referat popularno-naukowy; koła naukowe zreferowały osiągnięcia w minionym roku i przedyskutowano plan działań na kolejny rok;
 • w kwietniu 2018 studenci kierunku Ekonomia zdobyli I miejsce w ogólnopolskim konkursie BANRISK orgaznizowanym przez Związek Banków Polskich, Instytut Bankowości
  w Warszawie i Program Nowoczesne Zarządzanie w Biznesie;
 • w dniach 14-18 maja 2018 zorganizowano po raz pierwszy na WZiMK, w ramach programu Erasmus Plus, the Kielce International Week, w którym uczestniczyli wykładowcy
  z europejskich uczelni; koordynatorem wydarzenia była dr Joanna Radowicz;
 • w dniach 21-25 maja 2018, w ramach programu Erasmus Plus, delegacja Wydziału uczestniczyła w wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Genui. Zainicjowano współpracę uczelni
  w zakresie zarządzania mikro sieciami elektroenergetycznymi zasilanymi odnawialnymi źródłami energii.
 • we wrześniu 2018 rozpoczęto realizację ogólnouczelnianego projektu CENWIS Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, w ramach którego na wydziale powstaną:
  • Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii,
  • Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D,
  • Pracownia Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych;
 • we wrześniu 2018 wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowano XIV Konferencję „Ekonomia – Technika – Zarządzanie”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński, Rektor Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jacek Semaniak, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyski Pan Stanisław Szczepaniak, a także Związek Banków Polskich, Bankowcy dla Edukacji oraz Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Artykuły pracowników wydziału opublikowano w wydawnictwie UJK, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae w łącznej liczbie 37.
 • W latach 2018-2019 w ramach projektu Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej, nr POWR.03.05.00-00-Z202/17, zorganizowano różnorodne szkolenie dla pracowników Wydziału,
  w których uczestniczyło łącznie 30 osób.
 • zgodnie z Uchwałą Senatu PŚk nr 139/18 z dnia 31 października 2018r. ocenie parametrycznej za lata 2017-2020 poddana zostanie dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości, jako pokrewna do Ekonomii i finansów;
 • w dniach 18-19 października 2018 odbyło się w Lublinie piąte forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w dniu 23 listopada 2018 delegacja wydziału uczestniczyła na Uniwersytecie Warszawskim w forum dziekanów uniwersyteckich wydziałów ekonomicznych;
 • w dniach 11-12 kwietnia 2019 odbyło się w Zabrzu szóste forum dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • w dniach 10-11 kwietnia 2019 Wydział zorganizował tradycyjne spotkanie z kołami naukowymi i studentami wydziału, na którym wygłoszono referat popularno-naukowy; koła naukowe zreferowały osiągnięcia w minionym roku i przedstawiły plan działań na kolejny rok;
 • w dniach 8-12 kwietnia 2019 zorganizowano The Kielce International Week, w ramach programu Erasmus Plus,
  w którym uczestniczyli wykładowcy z europejskich uczelni;
  w organizację tego wydarzenia włączył się Prezydent Kielc Pan Bogdan Wenta.
 • w czerwcu 2019 Wydział, wspólnie z Fundacją Energia dla Środowiska, zorganizował konferencję, pt. Gospodarka Energetyczna Kampusu z Wykorzystaniem OZE, w Sandomierzu
  w dniach 6-7 czerwca 2019, w której uczestniczyło 58 osób, w tym 4 uczestników zagranicznych, reprezentujących Uniwersytet w Genui.
 • W czerwcu 2019 Wydział zorganizował seminarium dotyczące rozwoju biogospodarki w regionie świętokrzyskim,
  z partnerami projektu RD12Club (Finlandia, Norwegia, Łotwa, Estonia) oraz z udziałem Centrum Naukowo-Technologiczne, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, EPRD, Urząd Marszałkowski, Miasto Kielce;
 • W dniu 25 listopada 2019 wydział zorganizował dla studentów spotkanie z konsulem USA, nt. programu work and travel;
 • W listopadzie 2019 powołano komitet organizacyjny i naukowy wydziałowej konferencji, pt. MET2020 – Management, Economy and Technology in the Era of Digital Development, która odbędzie się w dniach 23-25 września 2020.
 • Od dnia 12 marca 2020 zawieszono stacjonarne zajęcia w PŚk na skutek pandemii Covid-19. Do końca semestru zajęcia odbywały się w trybie zdalnym.

Kadencja 2020-2024

 • W roku 2020 do pełnienia funkcji dziekana WZiMK na kadencję 2020-2024 powołany został dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk. Funkcje prodziekanów ds. studenckich i dydaktyki objęły dr Barbara Kruk i dr Maria Szczepańska, a dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk pozostał dyrektorem naukowym dyscypliny nauki o zarządzaniu
  i jakości, którą opiekuje się Wydział;
 • W dniach 23-25 września 2020 r. odbyła się XV Konferencja Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego MET 2020 pod przewodnim tematem: Management, Economy and Technology in the Era of Digital Development. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Artykuły pracowników zostały przygotowane do publikacji w „Management and Production Engineering Review”, „Engineering Management in Production and Services” oraz w dwóch monografiach pokonferencyjnych;
 • W dniu 23 października 2020 r. odbyło się w formie zdalnej, organizowane przez Politechnikę Białostocką, VIII Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych. Nasz Wydział reprezentowali dziekan dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk oraz dyrektor dyscypliny nauki o zarządzaniu
  i jakości dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk;
 • Zajęcia zarówno semestru zimowego jak i letniego roku akademickiego 2020/2021 ze względu na wciąż trwającą pandemię Covid-19 odbywały się w trybie hybrydowym, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum zajęć prowadzonych na Uczelni. Sesja letnia została już przeprowadzona w formie stacjonarnej.
 • W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się w formie zdalnej, organizowane przez Politechnikę Wrocławską, IX Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych. Reprezentantami naszego Wydziału byli dziekan dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk oraz dyrektor dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk;
 • W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie wideokonferencji formalne przekazanie pracy inżynierskiej autorstwa inż. Norberta Pasternaka pt. „Logistyczny system zaopatrzenia
  w Zakładzie Aparatury Jądrowej HITEC” realizowanej na zlecenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku i obronionej w roku akademickim 2020/2021. Pan inż. Norbert Pasternak ukończył studia na kierunku Logistyka, specjalność Projektowanie systemów logistycznych. Opiekunem pracy dyplomowej był dr inż. Sławomir Luściński, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji, członek Rady Programowej kierunku Logistyka. Realizacja prac dyplomowych na zlecenie biznesu to ważny element strategii Wydziału Zarządzania
  i Modelowania Komputerowego w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym i zapewnienia jakości kształcenia.
 • W dniu 15.09.2021 r. odbyło się wręczenie statuetek NOVATOR 2020 podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury. Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego została uhonorowana tytułem „Lider innowacyjności” za znaczący dorobek w dziedzinie propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.
 • W dniu 20.09.2021 r.  odbyło się uroczyste podsumowanie X i XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego w ramach projektu kierowanego przez dr hab. inż. Bożenę Kaczmarską, prof. PŚk, kierownika Katedry Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną.
 • W dniach 20-24.09.2021 r. miało miejsce 40-ste jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez dr Alicję Adamczak z Katedry Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną.
 • W dniu 27.09.2021 r. Politechnika Świętokrzyska, TAURON Nowe Technologie S.A. i EkoEnergia nawiązały współpracę na rzecz promocji zielonej energii i wdrażania nowych technologii w przemyśle energetycznym. Ze strony Politechniki Świętokrzyskiej zaplecze badawcze ma stanowić Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych
  i Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Naukowo-Wdrożeniowym Politechniki Świętokrzyskiej CENWIS, kierowane przez dr hab. inż. Artura Bartosika, prof. PŚk, pracownika naszego Wydziału.
 • Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 mimo wciąż trwającej pandemii Covid-19 rozpoczęły się w trybie stacjonarnym, przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń i przepisów sanitarnych.
 • W październiku 2021 r. rozpoczęto studia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia.
 • W dniach 11-13.10.2021 r. odbyło się Seminarium inicjujące powstanie międzynarodowej sieci współpracy laboratoriów uczelnianych dedykowanych badaniom i rozwojowi wiodących technologii dla koncepcji Przemysł 4.0. – Smart Production Lab Network. Pomysłodawcą wydarzenia zorganizowanego przez Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego był dr inż. Sławomir Luściński – kierownik Pracowni Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych w Centrum Naukowo-Wdrożeniowym Politechniki Świętokrzyskiej CENWIS.
 • W dniu 14.10.2021 r. odbyło się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, Urzędem Miasta Starachowice oraz Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego
  z siedzibą w Starachowicach, w ramach prowadzonych badań naukowych przez Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk.
 • W dniu 20.10.2021 r., po raz pierwszy w historii z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, został nadany tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej i podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Świętokrzyskiej otrzymał go prof. Jacek Ciałkowski z Politechniki Poznańskiej. Nowy doktor honoris causa to wybitny naukowiec w dziedzinie numerycznej mechaniki płynów, termodynamiki, techniki cieplnej i zastosowań metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień termodynamicznych oraz z zakresu mechaniki płynów, a także zagadnień odwrotnych. Jest bardzo zasłużony dla rozwoju kadry naukowej na naszym Wydziale.
 • W dniu 22.10.2021 r. odbyła się kolejna edycja promocji kierunku studiów inżynieria danych pod nazwą „DZIEŃ Z INŻYNIERIĄ DANYCH”. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się i praktycznie przećwiczyć przy komputerze zagadnienia z zakresu data engineering oraz data science. Inicjatorką wydarzenia była dr hab. inż. Marzena Nowakowska, prof. PŚk, kierownik Katedry Technologii Informatycznych. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie wydarzenie było powtarzane w dniach 5.11.2021 r. oraz  26.11.2021 r.
 • W dniu 11 stycznia 2022 r. Wydział zorganizował zdalne spotkanie z kołami naukowymi i ich opiekunami. Poszczególne koła przedstawiły swoje osiągnięcia w minionym roku akademickim oraz zaprezentowały plany na kolejny rok.
 • W dniach 11-15 kwietnia 2022 r. zorganizowano Erasmus International Week, w którym wzięli udział przedstawiciele uczelni europejskich m.in. z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy itd.; koordynatorem wydarzenia był dr inż. Sławomir Luściński.
 • W dniach 2-3 czerwca 2022 r. miała miejsce pierwsza wizytacja programowa PKA na kierunku Inżynieria Danych, która odbyła się w trybie zdalnym.
 • W lipcu 2022 r. w wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości, którą opiekuje się Wydział, otrzymała kategorię B+. Oznacza to, że Wydział po raz pierwszy w historii osiągnął pełnię praw akademickich uzyskując uprawnienia do nadawania zarówno stopnia doktora jak i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.
 • W dniu 14 września 2022 r. Wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku Inżynieria Danych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 828/2022).
 • W dniu 14 września 2022 r., w ramach III Kongresu Demograficznego, w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się konferencja pod tytułem „System edukacji wobec zmian demograficznych” zorganizowana przez pracownika Wydziału dr hab. Agnieszkę Piotrowską-Piątek, prof. PŚk.
 • W dniach 26-27 września 2022 r. odbyła się XVI Konferencja Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego MET 2022 pod tytułem „Contemporary Challenges and Perspectives of Economies and Societies Development”. Patronat honorowy nad Konferencją w szczególności objęli: JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. Artykuły uczestników Konferencji, a w tym pracowników Wydziału, zostały przygotowane do publikacji
  w: „Engineering Management in Production and Services”, „Management and Production Engineering Review”, „Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series”, „Wiadomości Statystyczne”, „Studia Prawno-Ekonomiczne” oraz w monografii pokonferencyjnej.
 • W październiku 2022 r. rozpoczęto studia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria Biomedyczna prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • W dniu 10 października 2022 r. dziekan dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk wziął udział w VIII Spotkaniu Dziekanów wydziałów, na których realizowane jest kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
 • W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyło się w Zabrzu XI Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych (WEZUT). Nasz Wydział był reprezentowany przez dziekana dr. hab. inż. Dariusza Bojczuka, prof. PŚk oraz dyrektora naukowego dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości dr. hab. Janusza Kota, prof. PŚk.
 • W marcu 2023 r. na Wydziale rozpoczęto działania mające na celu włączenie dyscypliny nauki o zarządzaniu
  i jakości do Szkoły Doktorskiej. Finalizacja działań powinna nastąpić w roku 2024.
 • Kolejne, XII Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych odbyło się w dniach 11-12 maja 2023 r. w Politechnice Morskiej w Szczecinie. Uczestniczył w nim dziekan dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk.
 • W dniach 1-2 czerwca 2023 r., w formie stacjonarnej, miała miejsce wizytacja programowa zespołu oceniającego PKA na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • W czerwcu 2023 r. studenci kierunku ekonomia, członkowie Koła Naukowego Arystoteles, działającego pod opieką dr. Tomasza Banasika, zajęli trzecie miejsce w XI edycji ogólnopolskiego konkursu FinSim – Liga Akademicka.
 • W lipcu 2023 r. została zawarta umowa ramowa o współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z Winnickim Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Winnicy. Ze strony Politechniki osobą odpowiedzialną za realizację zadań wynikających z umowy został dziekan WZiMK.

Kalendarium Sympozjum
EKONOMIA – TECHNIKA – ZARZĄDZANIE

 

Okres Opis wydarzenia
2000
(styczeń)
I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Jan Naumiuk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 42
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 28
Seria: Nauki Ekonomiczne
2001
(styczeń)
II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Jan Naumiuk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 55
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 29
Seria: Nauki Ekonomiczne
2002
(styczeń)
III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 54
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 30
Seria: Nauki Ekonomiczne
2003
(styczeń)
IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 68
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 31
Seria: Nauki Ekonomiczne
2004
(luty)
V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Krzysztof Grysa, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 75
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 32
Seria: Nauki Ekonomiczne
2005
(styczeń)
VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Krzysztof Grysa, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 61
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 33
Seria: Nauki Ekonomiczne
2006
(luty)
VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 55
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 34
Seria: Nauki Ekonomiczne
2007
(kwiecień)
VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Liczba referatów: 38
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 3
Seria: Nauki Ekonomiczne
2008
(czerwiec)
IX Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Andrzej Sęk
Przewodni temat: Unia Europejska – wpływ na rozwój Polski
Liczba referatów: 30
Unia Europejska – wpływ na rozwój Polski. Monografia naukowa (M5), pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 9
Seria: Nauki Ekonomiczne
2009
(maj)
X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.
Przewodnicząca rady naukowo-programowej: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr Medard Makrenek
Przewodni temat: Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989–2009. Próba retrospekcji
Liczba referatów: 28
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989–2009. Monografia naukowa (M12), pod redakcją Haliny Jastrzębskiej-Smolagi
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 14
Seria: Nauki Ekonomiczne
2011
(wrzesień)
XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.; marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas
Przewodnicząca rady naukowo-programowej: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Ilona Grysa
Przewodni temat: Współczesne wyzwania rozwojowe regionów
ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego
Liczba referatów: 28
Monografia pokonferencyjna pt. Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego, pod red. Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014
2014
(wrzesień)
XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.; marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas; wojewoda województwa świętokrzyskiego Bożentyna Pałka-Koruba; prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Ryszard Zbróg
Przewodniczący rady naukowo-programowej: dr hab. inż. Artur Maciąg, prof. PŚk
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: mgr Ilona Dziedzic-Jagocka
Przewodni temat: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego świat – Polska – region świętokrzyski
Liczba referatów: 54
Monografia pokonferencyjna pt. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego świat – Polska – region świętokrzyski, pod red. Artura Maciąga
Wydawca: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014
2016
(wrzesień)
XIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.; marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas; prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim Stanisław Szczepaniak, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Karol Kaczmarski.
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. inż. Artur Maciąg, prof. PŚk.
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk.
Przewodni temat: Ekonomiczne i techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
Monografie pokonferencyjne:
• Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, Monografia M78, Red. M. Kotowska-Jelonek i J. Kot, Wyd. PŚk;
Liczba referatów: 42
• Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, Monografia M79, Red. W. Gierulski i A. Maciąg, Wyd. PŚk;
Liczba referatów: 29
2018
(wrzesień)
XIV Konferencja Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński; marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas;
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
Przewodni temat: Rozwój zrównoważony – aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowo-techniczne w wymiarach globalnym, krajowym i regionalnym
Monografie pokonferencyjne:
• Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
Liczba referatów: 37
2020
(wrzesień)
XV Konferencja Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński; marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski; wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
Przewodni temat: XV Conference MET2020 Management, Economy and Technology in the Era of Digital Development
Publikacje w czasopismach naukowych:
• Management and Production Engineering Review
• Engineering Management in Production and Services
Monografie pokonferencyjne:
• w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
• w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
• inne
2022
(wrzesień)
XVI Konferencja Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Patronat honorowy: Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba; Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski; Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz; Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
Przewodni temat: XVI Conference MET2022 Management, Economy and Technology – Contemporary Challenges and Perspectives of Economies and Societies Development
Publikacje w czasopismach naukowych:
• Engineering Management in Production and Services
• Management and Production Engineering Review
• Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series
• Wiadomości Statystyczne
• Studia Prawno-Ekonomiczne
Monografia pokonferencyjna
Liczba referatów: 52