W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest:

 •  w terminie najpóźniej 7 dni przed ostatnim dniem zajęć semestru dyplomowego, czyli nie później niż  14 czerwca 2024 (lub w przypadku uzyskania prolongaty min. 7 dni przed końcem sesji poprawkowej semestru dyplomowego) wczytać do systemu APD pracę dyplomową, zaakceptowaną  przez Promotora, zawierającą:
  – skan zadania na pracę dyplomową umieszczony po stronie tytułowej,
  – skan oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy umieszczony po ostatniej stronie pracy (oryginał oświadczenia, które jest Załącznikiem nr 1 do Antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej wprowadzonej Zarządzeniem Rektora PŚk Nr 21/23, należy złożyć w Dziekanacie; zarządzenie, procedura  i załączniki do niej są dostępne na stronie https://tu.kielce.pl/start/studenci/regulaminy-oplaty-i-umowy );
 • nie później niż na tydzień przed obroną pracy dyplomowej:
  – dostarczyć do Dziekanatu wersję papierową pracy – jeden egzemplarz w oprawie miękkiej (wydrukowany z systemu APD z sumami kontrolnymi);
  – uzupełnić kartę obiegową w systemie USOSweb;
  – ewentualnie dołączyć dobrowolne oświadczenie w sprawie zgody na udostępnianie pracy do celów naukowych i dydaktycznych (Załącznik nr 2 do Antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych)
 • nie później niż na dwa dni przed obroną pracy dyplomowej:
  – przesłać prezentację (plik *.pdf  lub *.pptx) na adres bkruk@tu.kielce.pl  (EKO1 i EKO2), spims@tu.kielce.pl (ZIP2)
 • w dniu obrony dostarczyć:
  – legitymację studencką (po drugim stopniu studiów)