• Katedra Inżynierii Produkcji

modelowanie procesów biznesowych; systemy informatyczne w przedsiębiorstwie w  tym Przemysł 4.0; zarządzanie produkcją i innowacjami; zarządzanie jakością; zarządzanie projektami; komercjalizacja technologii; prototypowanie z wykorzystaniem drukarek 3D; rozwój wyrobów z wykorzystaniem metodyki QFD oraz FMEA; Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia; zagadnienia termo-sprężystości; mechanika płynów; modelowanie przepływów newtonowskich i  nienewtonowskich oraz izotermicznych i nie-izotermicznych; analiza wrażliwości konstrukcji; optymalizacja elementów konstrukcji; metody i algorytmy optymalizacji; nieliniowe zagadnienia analizy konstrukcji; optymalizacja za pomocą metod heurystycznych; algorytmy spektralne; sieci społeczne.

 

  • Katedra Informatyki Stosowanej

rozwijanie metod komputerowych do analizy geometrycznie i/lub fizycznie nieliniowych zagadnień statyki i stateczności konstrukcji; modele powłokowo-belkowe MES w analizie konstrukcji cienkościennych; zastosowanie modelowania matematycznego i komputerowego do rozwiązywania problemów mechaniki ciała stałego i inżynierii materiałowej; zagadnienia termosprężystości; rozwiązywanie zagadnień odwrotnych; funkcje Trefftza; zastosowanie XFEM do analizy propagacji rys w materiałach quasi-kruchych; opracowywanie modelu analizy komputerowej łączących MES z metodami bezsiatkowymi; zagadnienia przepływu ciepła i zmiany fazy w ośrodkach nieciągłych z użyciem XFEM; zagadnienia biomechaniki; IT – zagadnienia usług chmurowych w szczególności Storage as a Service, Object Storage; rozwijanie środków informatycznych dla celów projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych; zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego i uczenia maszynowego (technik data mining) w analizach procesów losowych; zastosowania statystyki; metody i techniki modelowania do klasyfikacji i analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka w procesach generowanych przez aktywność człowieka; eksploracja danych o wynikach kształcenia studentów, organizacja repozytorium danych z procesu dydaktycznego uczelni wyższej; przetwarzanie danych o różnym stopniu ustrukturalnienia z wykorzystaniem narzędzi modelowania komputerowego; ocena cyklu życia (Life CycleAssessment); metody i algorytmy optymalizacji; planowanie i optymalizacja procesu produkcyjnego; analityka predykcyjna procesów produkcyjnych; ekologiczne rozwiązania w transporcie; elektromobilność; zrównoważony rozwój.

 

  • Katedra Matematyki i Fizyki

teoria osobliwości; metody efektywne geometrii algebraicznej; teoria prawdopodobieństwa; spektroskopia rentgenowska; fizyka atomowa; fizyka ciała stałego; fizyka dielektryków; fizyka środowiska; układy dynamiczne; fizyka matematyczna, zagadnienia przepływu ciepła; zagadnienia termosprężystości; rozwiązywanie zagadnień odwrotnych; funkcje Trefftza; zagadnienia wymiany masy i ciepła w minikanałach; analiza dynamiczna układów dyskretno-ciągłych; zastosowania statystyki; metody ilościowe w ekonomii; planowanie i optymalizacja procesu produkcyjnego.

 

  • Katedra Ekonomii i Finansów

inflacja a wzrost gospodarczy; teoria i polityka stóp procentowych; pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy; modelowanie ekonometryczne oraz analiza statystyczna zjawisk ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; polityka pieniężna banku centralnego; ekonomiczne aspekty wejścia Polski do strefy euro; atrakcyjność inwestycyjna krajów i regionów; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej; handel zagraniczny; megatrendy XXI wieku; ekonomiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportowej; kapitał ludzki i jego wykorzystanie w podmiotach gospodarczych; innowacje technologiczne; mechanizmy pobudzania innowacyjności gospodarczej; rozwój regionalny i lokalny; specjalizacje regionalne w rozwoju województw; innowacyjność i konkurencyjność regionów; zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego; obszary metropolitalne;  nowoczesne narzędzia analizy ekonomicznej i finansowej podmiotów i procesów gospodarczych; ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw; polityka bilansowa w rachunkowości przedsiębiorstw; nowoczesne systemy rachunku kosztów w podmiotach gospodarczych i w jednostkach sektora publicznego; efektywność gospodarowania podmiotów sektora handlu detalicznego; ocena efektywności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych; ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.

 

  • Katedra Zarządzania i Marketingu

przestrzenne aspekty procesu rozwoju i wzrostu gospodarczego, zarządzanie strategiczne jednostkami terytorialnymi, strategie przedsiębiorstw, kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw, źródła przewagi konkurencyjnej, nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie w procesach fuzji i przejęć, funkcjonowanie globalnych korporacji, zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, zarządzanie firmą rodzinną, zarządzanie lokalizacją przedsiębiorstw, zarządzanie ochroną środowiska, zarządzanie zasobami naturalnymi, zarządzanie rozwojem zrównoważonym, marketing jednostek terytorialnych (marketing miejsc), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, etyka w biznesie, badania zachowań nabywczych konsumentów, determinanty zachowań nabywczych konsumentów, kierunki zmian w Regionalnej Inteligentnej Strategii Badań i Innowacyjności w świetle celów nowej ERA Europejska Przestrzeń Badawcza 2021-2027, innowacyjne formy organizacji działalności usługowej, cyfrowa transformacja procesów społeczno-gospodarczych,  wielokulturowość i separatyzm w Europie.

 

  • Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

modelowanie procesów biznesowych z ukierunkowaniem na jakość; komercjalizacja technologii; zarządzanie jakością – rozwój metod ilościowych; dynamika procesów w aspekcie inżynierii systemów; zarządzanie innowacjami; finansowanie procesów komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć; zarządzanie projektami w aspekcie oceny ryzyka wdrażania; wspomaganie kreatywności w realizacji innowacyjnych projektów; wycena technologii – niekonwencjonalne metody; innowacje w  prototypowaniu z wykorzystaniem drukarek 3D.

Stymulatory innowacyjności oraz procesów komercjalizacji – zarządzanie i ochrona własności intelektualnej, promocja wynalazczości; metody i techniki wspomagające badanie stanu techniki; prognozowanie trendów rozwojowych; wspomaganie procesów zarządzania własnością intelektualną.