Wydział prowadzi studia na kierunkach:

 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria danych

 

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2013 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej za lata 2009-2012,
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi Zarządzania i Modelowania Komputerowego kategorię B.

 

Wydział uzyskał pozytywne oceny programowe wydane przez prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • na kierunku ekonomia prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 69/2014 z dnia 6 marca 2014)

Ocena PKA dla kierunku Ekonomia

 • na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (Uchwała Nr 19/2017 z dnia 26 stycznia 2017)

Ocena PKA dla kierunku ZiIP

 • na kierunku logistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 37/2018 z dnia 25 stycznia 2018)

Ocena PKA dla kierunku Logistyka

Wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na lata akademickie od 2015/16 do 2020/21

Akredytacja KAUT dla kierunku ZiIP

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji (od 2011 r.)

Decyzja o doktoryzowaniu

Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (studia dzienne) oraz studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).

 


kierunek Ekonomia

Kierunek kształcenia Ekonomia związany jest z wykonywaniem zawodu ekonomisty. Jest to tradycyjny kierunek studiów prowadzony od wielu lat na większości uczelni. Mimo tego, w dalszym ciągu cieszy się on dużą popularnością.
Wynika to z potrzeb rynku, który wchłania kolejne rzesze dobrze wykształconych ekonomistów. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów zmieniają się nadążając lub często wyprzedzając rozwój gospodarki. Specyfiką studiów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego jest zwiększony zakres umiejętności z obszaru zastosowań informatyki, co pozwala absolwentom w sposób bardzo efektywny wykorzystywać podstawową i specjalistyczną wiedzę ekonomiczną.

studia stacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
specjalności:

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
specjalności:

studia niestacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata;
specjalność

 • finanse przedsiębiorstw

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • finanse przedsiębiorstw
 • gospodarka regionalna i lokalna

kwalifikacje absolwenta kierunku Ekonomia

Absolwent z tytułem licencjata jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Może prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju i za granicą.
Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich).
Absolwent z tytułem magistra posiada wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


kierunek Logistyka

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku LOGISTYKA odbywa się w ramach specjalności zarządzanie logistyczne oraz projektowanie systemów logistycznych. Program specjalności został tak ukształtowany, aby umożliwił studentowi zdobycie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych dotyczących logistyki w przedsiębiorstwie, z zastosowaniem właściwych technik komputerowych oraz budowy sieci logistycznych. Studenci w procesie kształcenia uzyskują także wiedzę z zakresu badań rynkowych i marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami, co wpływa na ich umiejętność projektowania i nadzorowania procesów biznesowych zorientowanych na efektywną obsługę klienta.


kierunek  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Interdyscyplinarny kierunek studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.
Gospodarka funkcjonująca według zasad rynkowych wymaga nowej kategorii pracowników zdolnych podejmować zadania, jakie wynikają z przeobrażeń związanych z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstawanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, zmusza inżynierów do pełnienia podwójnej roli inżyniera i menedżera. Oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Tak interdyscyplinarnie przygotowana kadra inżyniersko-menedżerskiej jest aktywna w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
specjalności:

1,5 roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
specjalności:

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej. Student w czasie kształcenia ma możliwość wyboru wielu przedmiotów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi.

kwalifikacje absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwenci z tytułem inżyniera posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.
Absolwenci z tytułem magistra inżyniera posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.

 


kierunek Inżynieria danych

Specjalności:

Analityka danych i modelowanie

Inżynieria zasobów danych

Inżynieria danych jest szybko rozwijającą się dziedziną zastosowań informatyki w zakresie metod i technik inżynierskich projektowania, budowy i wykorzystania systemów komputerowych w analizach typu Business Intelligence lub Big Data. Inżynieria danych polega na wykorzystaniu możliwości współczesnych technologii informatycznych w analizowaniu dużych zbiorów danych agregowanych w procesach badawczych, produkcyjnych, transakcyjnych itp. Inżynieria danych łączy wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych technik analitycznych (metody obliczeniowe, wnioskowanie statystyczne i in.) w wydobywaniu informacji i wiedzy z zasobów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa.

Kierunek Inżynieria danych jest kierunkiem o profilu praktycznym. W procesie kształcenia kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią absolwentom efektywne stosowanie poznanych technologii informatycznych we współdziałaniu z zespołami pracowniczymi i menadżerami we współczesnych organizacjach. Orientację praktyczną kształcenia zapewniają nauczyciele akademiccy mający zarówno dorobek naukowy jak i doświadczenia wynikające z praktyki zawodowej lub współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto część zajęć o charakterze warsztatowym prowadzą praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział dysponuje dostępem do środowiska obliczeniowego w postaci Naukowo-Badawczego Klastra Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej obejmującego m.in. klaster komputerowy z 32 serwerami umożliwiający wysokowydajne przetwarzanie danych, system SAS wraz z modułami dodatkowymi, programy matematyczne do obliczeń symbolicznych itp. Praktyczny profil kierunku jest ugruntowany co najmniej trzymiesięcznymi praktykami studenckimi organizowanymi we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego.

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

specjalności:

 • analityka danych i modelowanie
 • inżynieria zasobów danych

kwalifikacje absolwenta kierunku Inżynieria danych

Absolwent – inżynier danych – posługuje się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Ma umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się ze współpracownikami oraz samodzielne studiowanie i tworzenie treści w dziedzinie inżynierii danych, w szczególności dokumentacji technicznej.

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT, we współczesnych organizacjach.
Może występować w roli administratora danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektanta i programisty rozwiązań informatycznych do analizy danych. Może również występować jako specjalista – członek zespołu – w działach analiz; zarówno w obszarze działalności operacyjnej jak i zarządczej.
Cechuje go zdolność do interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów analiz danych, z uwzględnieniem znajomości problematyki zarządzania współczesnymi organizacjami – w oparciu o wiedzę. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych, zarówno w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że – niezależnie od wielkości organizacji – narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowego specjalisty – dostawcy usług.

Absolwent kierunku inżynieria danych może być zatrudniony jako administrator danych, projektant lub analityk na samodzielnym stanowisku lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych. Uzyskane wykształcenie oraz znajomość specjalistycznego języka angielskiego umożliwiają absolwentowi mobilność zawodową i pozwalają na podjęcia pracy także za granicą Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria danych mogą również kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia, tj. na studiach magisterskich.