Wydział prowadzi studia na kierunkach:

 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria danych
 • Inżynieria Biomedyczna

 

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2013 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej za lata 2009-2012,
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi Zarządzania i Modelowania Komputerowego kategorię B.

 

Wydział uzyskał pozytywne oceny programowe wydane przez prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • na kierunku ekonomia prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 69/2014 z dnia 6 marca 2014)

Ocena PKA dla kierunku Ekonomia

 • na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (Uchwała Nr 19/2017 z dnia 26 stycznia 2017)

Ocena PKA dla kierunku ZiIP

 • na kierunku logistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 37/2018 z dnia 25 stycznia 2018)

Ocena PKA dla kierunku Logistyka

Wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na lata akademickie od 2015/16 do 2020/21

Akredytacja KAUT dla kierunku ZiIP

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji (od 2011 r.)

Decyzja o doktoryzowaniu

Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (studia dzienne) oraz studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).

 


kierunek Ekonomia

Kierunek kształcenia Ekonomia związany jest z wykonywaniem zawodu ekonomisty. Jest to tradycyjny kierunek studiów prowadzony od wielu lat na większości uczelni. Mimo tego, w dalszym ciągu cieszy się on dużą popularnością.
Wynika to z potrzeb rynku, który wchłania kolejne rzesze dobrze wykształconych ekonomistów. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów zmieniają się nadążając lub często wyprzedzając rozwój gospodarki. Specyfiką studiów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego jest zwiększony zakres umiejętności z obszaru zastosowań informatyki, co pozwala absolwentom w sposób bardzo efektywny wykorzystywać podstawową i specjalistyczną wiedzę ekonomiczną.

studia stacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
specjalności:

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
specjalności:

studia niestacjonarne

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata;
specjalność

 • finanse przedsiębiorstw

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • finanse przedsiębiorstw
 • gospodarka regionalna i lokalna

kwalifikacje absolwenta kierunku Ekonomia

Absolwent z tytułem licencjata jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Może prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju i za granicą.
Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich).
Absolwent z tytułem magistra posiada wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


kierunek Logistyka

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku LOGISTYKA odbywa się w ramach specjalności zarządzanie logistyczne oraz projektowanie systemów logistycznych. Program specjalności został tak ukształtowany, aby umożliwił studentowi zdobycie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych dotyczących logistyki w przedsiębiorstwie, z zastosowaniem właściwych technik komputerowych oraz budowy sieci logistycznych. Studenci w procesie kształcenia uzyskują także wiedzę z zakresu badań rynkowych i marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami, co wpływa na ich umiejętność projektowania i nadzorowania procesów biznesowych zorientowanych na efektywną obsługę klienta.


kierunek  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Interdyscyplinarny kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi, zdolnych podejmować zadania, jakie wynikają z przeobrażeń związanych z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstawanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, zmusza inżynierów do pełnienia podwójnej roli – inżyniera i menedżera. Oczekuje się od nich (oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki) również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

1,5 roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie:

 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych – także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.

 


kierunek Inżynieria danych

Specjalności:

Analityka danych i modelowanie

Inżynieria zasobów danych

Inżynieria danych jest szybko rozwijającą się dziedziną zastosowań informatyki w zakresie metod i technik inżynierskich projektowania, budowy i wykorzystania systemów komputerowych w analizach typu Business Intelligence lub Big Data. Inżynieria danych polega na wykorzystaniu możliwości współczesnych technologii informatycznych w analizowaniu dużych zbiorów danych agregowanych w procesach badawczych, produkcyjnych, transakcyjnych itp. Inżynieria danych łączy wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych technik analitycznych (metody obliczeniowe, wnioskowanie statystyczne i in.) w wydobywaniu informacji i wiedzy z zasobów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa.

Kierunek Inżynieria danych jest kierunkiem o profilu praktycznym. W procesie kształcenia kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią absolwentom efektywne stosowanie poznanych technologii informatycznych we współdziałaniu z zespołami pracowniczymi i menadżerami we współczesnych organizacjach. Orientację praktyczną kształcenia zapewniają nauczyciele akademiccy mający zarówno dorobek naukowy jak i doświadczenia wynikające z praktyki zawodowej lub współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto część zajęć o charakterze warsztatowym prowadzą praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział dysponuje dostępem do środowiska obliczeniowego w postaci Naukowo-Badawczego Klastra Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej obejmującego m.in. klaster komputerowy z 32 serwerami umożliwiający wysokowydajne przetwarzanie danych, system SAS wraz z modułami dodatkowymi, programy matematyczne do obliczeń symbolicznych itp. Praktyczny profil kierunku jest ugruntowany co najmniej trzymiesięcznymi praktykami studenckimi organizowanymi we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego.

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

specjalności:

 • analityka danych i modelowanie
 • inżynieria zasobów danych

kwalifikacje absolwenta kierunku Inżynieria danych

Absolwent – inżynier danych – posługuje się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Ma umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się ze współpracownikami oraz samodzielne studiowanie i tworzenie treści w dziedzinie inżynierii danych, w szczególności dokumentacji technicznej.

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT, we współczesnych organizacjach.
Może występować w roli administratora danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektanta i programisty rozwiązań informatycznych do analizy danych. Może również występować jako specjalista – członek zespołu – w działach analiz; zarówno w obszarze działalności operacyjnej jak i zarządczej.
Cechuje go zdolność do interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów analiz danych, z uwzględnieniem znajomości problematyki zarządzania współczesnymi organizacjami – w oparciu o wiedzę. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych, zarówno w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że – niezależnie od wielkości organizacji – narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowego specjalisty – dostawcy usług.

Absolwent kierunku inżynieria danych może być zatrudniony jako administrator danych, projektant lub analityk na samodzielnym stanowisku lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych. Uzyskane wykształcenie oraz znajomość specjalistycznego języka angielskiego umożliwiają absolwentowi mobilność zawodową i pozwalają na podjęcia pracy także za granicą Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria danych mogą również kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia, tj. na studiach magisterskich.

 


kierunek Inżynieria Biomedyczna

Kierunek studiów w PŚk, uruchamiany wspólnie z UJK, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Jest on odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępu do zabiegów endoprotezoplastyki. Jednym z istotnych czynników wpływających na komfort życia jest diagnostyka i terapia ortopedyczna. W Polsce i na świecie z roku na rok rośnie liczba zabiegów endoprotezoplastyki w kolejności endoprotezoplastyk stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, łokciowego i innych. Wymaga to stosowania coraz nowocześniejszych materiałów biozgodnych oraz wykonywania protez dla zindywidualizowanych potrzeb pacjenta, tzw. protez „na miarę”.
Politechnika Świętokrzyska dysponuje nowoczesnymi urządzeniami pozwalającymi na zaawansowane wydruki 3D zarówno protez ceramicznych jak i metalowych oraz obróbkę mechaniczną i cieplną protez w osłonie gazowej w celu poprawy właściwości mechanicznych, co pozwala na wielokrotne wydłużenie czasu użytkowania protez. Aparatura SLM (Selective Laser Melting) pozwala na wykonanie nietypowych narzędzi chirurgicznych, które często są niezbędne przy przeprowadzaniu wysoce specjalistycznych i zindywidualizowanych operacji medycznych.
Inżynieria biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny o profilu praktycznym, który przygotuje absolwenta do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, przeznaczonymi do pomiaru ubytku kostnego lub kompletnego elementu kostnego oraz do wykonywania protez z materiałów biozgodnych, przy użyciu nowoczesnych technik SLM.

Studia stacjonarne (dzienne)

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

 • aparatura medyczna
 • protetyka i implantologia

Studia niestacjonarne (zaoczne)

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:

 • aparatura medyczna
 • protetyka i implantologia

Program studiów na kierunku inżynieria biomedyczna obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
– w zakresie aparatura medyczna

– w zakresie protetyka i implantologia:

 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwent studiów I stopnia posiadać będzie wiedzę z zakresu: matematyki, biofizyki, anatomii, biomechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów, implantów, diagnostyki obrazowej, informatyki stosowanej oraz projektowania i zaawansowanego druku 3D.
Absolwenci inżynierii biomedycznej – znajdą pracę w jednostkach badawczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych oraz w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki, w których wykonywane będą endoprotezy „na miarę”. Specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie absolwenta w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania. Dynamiczny rozwój modelowania 3D sprawia, że absolwent kierunku inżynieria biomedyczna z łatwością znajdzie pracę w ośrodkach zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju i stopnia złożoności elementów konstrukcyjnych za pomocą druku 3D poprzez zaprojektowanie lub wykorzystanie skaningu 3D.