Studia stacjonarne I stopnia

 • I Semestr

BHP

Psychologia społeczna

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do techniki

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Angielski

Historia gospodarcza

Mikroekonomia

Akademickie dobre wychowanie

Etyka gospodarcza

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

Statystyka

 • II Semestr

Podstawy informatyki

Technologie w ochronie środowiska

Finanse i bankowość

Analiza matematyczna II

Angielski

Makroekonomia

Matematyka finansowa

Podstawy marketingu

Podstawy prawa

Podstawy rachunkowości

Historia muzyki

Instrumentoznastwo

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

 • III Semestr

Analiza ekonomiczna

Finanse publiczne

Informatyka programowanie

Polityka gospodarcza

Prawo gospodarcze

Rachunkowość finansowa

System podatkowy i celny

Angielski

Badania operacyjne

Ekonometria

WF

Równania różczniczkowe

 • IV semestr

Bazy danych

Finanse przedsiębiorstw

Język angielski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Polityka gospodarcza UE

WF

Zarządzanie produkcją i usługami

 • V semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Fundusze UE

Gospodarka regionalna

Innowacje w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Polityka społeczna

Regionalne uwarunkowania działalności firm

Technologie internetowe

Przedsiębiorstwo na konkurencyjnym rynku

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 • VI semestr

Investment Project Apprisial

Management of investment projects

Praktyka zawodowa

Seminarium i praca dyplomowa

 • Finanse przedsiębiorstw

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Inżynieria finansowa

Kluczowe problemy zarządzania finansami

Negocjacje

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Rachunkowość komputerowa

Rachunkowość korporacyjna

Rachunkowość zarządcza

System pośrednictwa finansowego

Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie jakością

Zarządzanie personelem

Zarządzanie strategiczne

 • Logistyka przedsiębiorstw

Ekologistyka

Infrastruktura logistyczna

Ładunkoznawstwo

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka zaopatrzenie produkcji i dystrybucji

Modelowanie procesów logistycznych

Negocjacje

Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw

Transport w systemach logistycznych

Zarządzanie jakością i normalizacja w logistyce

Zarządzanie personelem

Studia stacjonarne II stopnia

 • I semestr

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Ekonomia matematyczna

Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Makroekonomia II

Prawo gospodarcze II

Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

 • II semestr

Analiza sprawozdań finansowych

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia ochrony środowiska

Financial intermediation

Funkcjonowania samorządu terytorialnego

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Język angielski specjalistyczny

Planowanie finansowe

Public Relations

Regional economy

Zarządzanie własnością intelektualną

 • III semestr

Audyt wewnętrzny

Modelowanie i symulacje komputerowe

Nowa demografia Europy i jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

 • IV semestr

Seminarium i praca dyplomowa

 • Ekonomia menedżerska

Analiza decyzyjna

Decyzyjne gry strategiczne

Goverment finance

Marketing międzynarodowy

Programowanie i planowanie strategiczne

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

Zarządzanie projektami

Zintegrowane systemy zarządzania

 • Finanse przedsiębiorstw

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie

Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe

Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

Zabezpieczenie wierzytelności

Zarządzanie płynnością finansową

 • Gospodarka regionalna i lokalna

Goverment finance

Marketing terytorialny

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Regionalne i lokalne rynki pracy

Strategie rozwoju gmin i regionów

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich

Zarządzanie projektami

Zarządzanie rozwojem regionalnym

Studia niestacjonarne I stopnia

 • I semestr

Algebra liniowa

Analiza matematyczna I

BHP

Historia gospodarcza

Język angielski I

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Technologie informacyjne

 • II semestr

Analiza matematyczna II

Finanse i bankowość

Język angielski II

Makroekonomia

Podstawy informatyki

Podstawy rachunkowości

Statystyka

 • III semestr

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Finanse publiczne

Innowacje w przedsiębiorstwie

Język angielski III

MAtematyka finansowa

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy marketingu

Polityka gospodarcza

Psychologia społeczna

Rachunkowość finansowa

System podatkowy i celny

Technolgoie w ochronie środowiska

Wprowadzenie do techniki

 • IV semestr

Analiza ekonomiczna

Ekonometria

Finansne przedsiębiorstw

Język angielski IV

Polityka gospodarcza UE

Prawo gospodarcze

Rachunkowość zarządcza

 • V semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Bazy danych

Gospodarka regionalna

Język angielski specjalistyczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Organizacja i zarządzanie

Polityka społeczna

Przedmiot do wyboru

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

 • VI semestr

Negocjacje

Rachunkowość korporacyjna

System pośrednictwa finansowego

Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie jakością

Zarządzanie strategiczne

Studia niestacjonarne II stopnia

 • I semestr

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Ekonomia menedżerska

Makroekonomia II

Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

 • II semestr

Ekonomia matematyczna

Ekonomia międzynarodowa

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Historia myśli ekonomicznej

Prawo gospodarcze II

 • III semestr

Analiza sprawozdań finansowych

Audyt wewnętrzny

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Modelowanie i symulacje komputerowe

Przedsiębiorczość innowacyjna

Zarządzanie własnością intelektualną

 • IV semestr

Język angielski specjalistyczny

Seminarium i praca dyplomowa

 • Ekonomia menedżerska

Analiza dycyzyjna

Programowanie i planowanie strategiczne

Public relations

Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej

Zarządzanie projektami

Zintegrowane systemy zarządzania

 • Finanse przedsiębiorstw

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe

Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych

Zabezpieczenie wierzytelności

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

 • Gospodarka regionalna i lokalna

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Regionalne i Lokalne Rynki Pracy

Strategie rozwoju gmin i regionów

Zarządzanie projektami

Zarządzanie rozwojem regionalnym