Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech, zgł. do 19 stycznia

PRACA WAKACYJNA W NIEMCZECH W 2018 r.
DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia
w Niemczech w roku 2018.
O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
– studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na
zaświadczeniu o wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób
zainteresowanych ofertą) będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień
30.09.2018 r.,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących,
w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę
studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018 r.,
a w dniu podjęcia pracy wakacyjnej ukończą 18 lat.

Ponadto studenci/uczniowie powinni posiadać znajomość języka niemieckiego oraz
wyrazić gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji.

Nie będą akceptowane podania osób, które mają życzenia odnośnie lokalizacji miejsca
pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

 • 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2018” wypełnione pismem drukowanym lub
  komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi
  przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na
  pierwszej stronie „Bewerbung 2018”;
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej
  w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się
  i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów
  „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
 • Studenci/Uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu
  dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia powinny zgłaszać się do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 10 w godzinach 7.30 – 15.30
(tel. 41/ 36 41 611) celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania
druków zgłoszeń. Istnieje również możliwość pobrania kompletu wymaganych dokumentów
ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup.kielce.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy upływa dnia 19 stycznia 2018 r.